Condicions generals de compra

Aquest lloc web és propi de MARESMA BOSCH SL, amb CIF B17683558, domicili al Carrer Santa Clara, núm. 48 de Girona (CP 17001), telèfon 972 21 88 29, adreça electrònica info @ mbosch.com i lloc web www.mbosch.com (en endavant M·BOSCH).
Totes les operacions efectuades entre M·BOSCH i el client es regeixen per les següents condicions generals:

PREUS
Els preus indicats al lloc web www.mbosch.com es detallen amb la inclusió de l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A).
Els preus no inclouen les despeses d’enviament si no s’indica el contrari.
M·BOSCH JOIERS no es responsabilitza dels possibles errors en les tarifes de preus en els articles publicats. En el cas de produir-se una errada en el preu final d’algun dels articles exposats M·BOSCH JOIERS es compromet a posar en coneixement dels usuaris amb la major brevetat possible el nou preu de venda, oferint als clients afectats la possibilitat de reconfirmar la comanda, o la possibilitat de desistir de la compra per part seva.
Si no és possible contactar amb l’usuari la comanda es considerarà cancel·lat i se li reemborsarà la quantitat del preu erroni que hagués abonat. M·BOSCH JOIERS no estarà obligat a subministrar al comprador cap producte al preu inferior incorrecte encara que la comanda estigués confirmada.
Els preus dels articles publicats al web són susceptibles de variació però llevat del que estableix anteriorment en cas d’error dels possibles canvis no afectaran les comandes respecte als quals s’hagi enviat un mail de confirmació de la compra.
En el cas dels enviaments a un país no membre de la Unió Europea poden existir aranzels que s’aplicaran a l’entrada del país d’importació, aranzels que queden a càrrec del Client.

DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES
La descripció detallada dels productes que apareixen a la web www.mbosch.com, s’elaboren a partir d’informació i d’imatges pròpies de M·BOSCH (de les que l’empresa es reserva els drets d’ús) i/o imatges subministrades per tercers.
M·BOSCH disposa d’autorització per a l’ús dels noms comercials o marques registrades continguts en el lloc web.
L’empresa no es responsabilitza dels possibles errors en la informació o característiques dels productes publicats.

PAGAMENT
El pagament de les comandes s’efectuarà mitjançant transferència bancària al nostre compte corrent, targeta de crèdit o dèbit o Paypal. El pagament té efectes de confirmació de la comanda. Sense el pagament, la comanda no es gestiona. En el moment de la confirmació del pagament, es comença a gestionar la comanda.
En el cas de les transferències bancàries, el pagament es considera efectuat quan l’import es rep al compte bancari de M·BOSCH. No es considera comprovant del pagament cap altre document o e-mail.
En autoritzar el pagament l’usuari està confirmant que la targeta de crèdit o dèbit és de la seva titularitat. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, de manera que si l’entitat no autoritza el pagament, M·BOSCH no serà responsable de la manca de lliurament o retard en el lliurament, no quedant formalitzada la compra.
Acceptades les condicions d’ús i la confirmació de compra el client rebrà un correu electrònic de Confirmació de Comanda amb els detalls de l’operació.
En cas de fraccionament del pagament, els productes se subministren sota reserva de domini a favor de M·BOSCH, fins al total compliment de les obligacions de pagament.

DISPONIBILITAT
Tots els productes que apareixen al lloc web especifiquen les unitats que queden en estoc.
M·BOSCH no posarà a la venda de forma intencionada més unitats de les disponibles en estoc.
Tot i això, en el cas de no fer referència a les unitats en estoc, es pot efectuar la compra de la mateixa manera.
Si per causes no controlables o errors no desitjats M·BOSCH posés a la venda un producte no disponible en estoc i aquest fos adquirit per un usuari, M·BOSCH es compromet a actuar de bona fe i oferir a l’usuari la possibilitat de:
Reemborsarem de qualsevol quantitat que hagi abonat.
Substituir-lo per un model del mateix preu i qualitat.
En el cas de poder-lo tenir novament és estoc, oferir un nou termini d’entrega del producte adquirit.
El termini de lliurament comença a computar-se quan es formalitza la comanda i s’efectua el pagament del producte.

ADMISSIBILITAT PER A LA REALITZACIÓ DE COMPRES
L’usuari declara i garanteix actuar de bona fe fent ús d’aquest web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids i no per adquirir productes a través de www.mbosch.com amb la finalitat de revenda o distribució paral·lela que li reporti un benefici comercial.
Si es pogués considerar que s’ha fet una comanda falsa o fraudulenta, M·BOSCH es reserva el dret a anul·lar-abonant al client el pagament que hagi realitzat sense cap penalització per M·BOSCH.
Al fer ús d’aquesta pàgina l’usuari es compromet a facilitar les dades que li sol·liciten de forma veraç i exacta. SI l’usuari no facilita tota la informació, la comanda no es podrà cursar.
En realitzar una comanda a través de la pàgina web, l’usuari declara ser major d’edat i tenir capacitat legal per a formalitzar contractes.

ENVIAMENTS
Les companyies de transport utilitzades pels enviaments de les compres efectuades a M·BOSCH són UPS, GLS, MRW o NACEX.
Els productes en estoc es gestionen de forma immediata a partir de la confirmació del pagament. Les comandes i confirmacions de pagament rebudes amb posterioritat a les 12:00 hores, seran processades el següent dia hàbil.
Els productes que no es troben en estoc, es gestionen de forma immediata a partir de la confirmació del pagament. S’informarà el Client del termini aproximat d’enviament i recepció del producte, recepció que en qualsevol cas no podrà superar el termini de 30 dies.
Els terminis de lliurament dels productes en estoc dependran de l’opció que esculli el Client. En els enviaments estàndard el lliurament s’efectuarà en un termini màxim de 5 dies hàbils. En els enviaments sol·licitats en la modalitat exprés el lliurament s’efectuarà en un termini màxim de 2 dies hàbils. Considerem dia hàbil els dies laborables de dilluns a divendres, exceptuant els festius.
S’entendrà que s’ha efectuat el lliurament en el moment en què el Client, o un tercer indicat o autoritzat pel Client, adquireixi la possessió material del producte a l’adreça de lliurament convinguda. En cas de no ser possible el lliurament en el moment que el transportista es presenti a l’adreça convinguda, correspondrà al Client i al transportista acordar la forma de lliurament.
En cas que hi hagi circumstàncies derivades de la personalització dels productes, o es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, M·BOSCH informarà el Client que els terminis de lliurament poden variar. Si aquesta variació fos superior a …. dies el Client podrà optar per anul·lar la comanda i obtenir el reemborsament total de l’import abonat.
El Client pot també efectuar la comanda i recollir-la, de forma gratuïta a partir de la data que se li notificarà per correu electrònic, a la nostra botiga ubicada al Carrer Santa Clara, núm. 48, de Girona (CP 17001).
Un cop confirmada la compra, per a enviaments dins del territori nacional de dilluns a divendres, el termini de lliurament habitual serà inferior a 48-72 h, i els lliuraments a Girona i rodalia en 12 – 24 h. Mai excedirà els 15 dies hàbils.
La demora de la comanda facultarà el client a cancel·lar la comanda amb devolució de les quantitats abonades però en cap cas implicarà cap indemnització.
Si transcorreguts 5 dies hàbils des de la Confirmació de Comanda el client no ha acordat una data de lliurament amb l’empresa de transports, el client s’haurà de posar en contacte amb M·BOSCH. Si el client no es posés en contacte amb M·BOSCH, l’empresa de transports procedirà a la devolució a origen de l’enviament sent el client qui hagi d’assumir les despeses de gestió associat a l’enviament i devolució.

DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT
El client es compromet a comprovar el bon estat de l’enviament en el moment del lliurament davant del transportista i ha de reflectir qualsevol anomalia que detecti en l’albarà de lliurament (trencament de les etiquetes de seguretat, cops externs, humitat, etc.) podent arribar a rebutjar el lliurament.
El client ha de posar en coneixement de M·BOSCH qualsevol incident en el lliurament a través de correu electrònic: info @ mbosch.com
S’entendrà produïda el lliurament o que la comanda ha estat lliurat el moment en què l’usuari (o un tercer en el seu nom) adquireixi la possessió material del producte, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda si no és “Recollida a botiga”.

DEVOLUCIONS
El Client té dret a desistir de la compra (deixar-la sense efectes) dins dels primers 14 dies naturals a comptar des de la recepció del producte.
En cas d’exercici del dret de desistiment, l’abonament de les devolucions s’efectuarà pel mateix mitjà pel qual es va efectuar el pagament i en el termini màxim de 15 dies a partir de la recepció del producte.
Les despeses d’enviament i devolució no seran reemborsats.
És indispensable que els productes a retornar conservin el embalatge original (Caixa, documentació, accessoris …).
No s’acceptaran devolucions de productes que hagin estat manipulats, que tinguin ús o als que s’hagi retirat els precintes de seguretat.
En el cas de l’exercici del dret de desistiment les despeses generades per la devolució queden a càrrec del Client.
M·BOSCH assumirà les despeses de les devolucions motivades per error seu o de productes defectuosos.
En les comandes efectuades a petició específica del client (per exemple encàrrecs específics o personalització del producte), no es reconeix el dret de desistiment, segons l’article 103.c) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

DECLARACIÓ DUANERA I IMPOSTOS I TAXES INTERNACIONALS.
Tots els enviaments internacionals, així com els enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla estaran acompanyats per una declaració d’importació / exportació davant les autoritats duaneres. Aquest document reflecteix l’import total de la comanda.
El Client haurà d’abonar les taxes o impostos internacionals que gravin els productes en el territori de recollida.

GARANTIES
Els productes adquirits a M·BOSCH disposen d’una garantia de 2 anys a partir de la data de la compra, excepte aquells en el qual s’especifiqui un altre termini. La factura de compra és el document de garantia.
En el cas d’un producte defectuós M·BOSCH podrà oferir al client el canvi per un d’equivalent, o acordar un descompte o la devolució íntegra de l’import abonat. En qualsevol cas, sempre que sigui possible substituir el producte defectuós per un de correcte, no es procedirà a la devolució de l’import. En aquest cas, les despeses d’enviament seran sempre a càrrec de M·BOSCH.
El termini que disposa el client per notificar qualsevol incidència provocada per defectes de fabricació és de 2 mesos des que tingui coneixement d’aquesta.
Si la marca fabricant del producte adquirit comprova i corrobora l’existència d’un defecte de fabricació procedirà a la reparació o substitució de l’article. Sempre a elecció del client, quan sigui possible tècnicament i s’hagi notificat en els terminis establerts.
Casos que no s’acceptaran com a defectes de fabricació:
– Danys generals provocats per l’ús indegut o anormal el producte
– Cops i ratllades provocats per l’ús normal del producte
– Despreniments o trencaments de gemmes o altres elements aplicats.
– Taques o canvis de brillantor en metalls, gemmes o altres elements provocats per agents químics externs.
– Al·lèrgies.
Casos específics per a productes de rellotgeria que queden exclosos de la garantia:
– Durada de la pila o bateria.
– Desgast per l’ús normal. Danys provocats per l’ús indegut del producte o per la seva falta de manteniment.
Qualsevol garantia quedarà anul·lada si el producte és manipulat per personal no autoritzat per a tal efecte pel fabricant.
Queda exclosa qualsevol altra reclamació a excepció dels drets que tingui el comprador enfront de fabricant d’acord amb la legislació vigent.

PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I DE FINANÇAMENT DE TERRORISME
A l’efecte previst en l’article 4 de la llei 10/2010 de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament de terrorisme, el client diu i manifesta que és el titular real de l’operació, advertint-li que les seves dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que amb conformitat amb la normativa tinguin dret d’accés.
Si l’import de la compra és superior a 1.000 €, es requerirà que el client s’identifiqui amb una còpia del DNI o passaport en vigor.
M·BOSCH es reserva el dret de retenir la comanda fins que el client s’identifiqui.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE COMPRA
M·BOSCH es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades que es proporcionen seran tractades per MARESMA BOSCH SL, en qualitat de Responsable del tractament, amb la finalitat de portar un registre de les persones amb les quals existeix relació atès que reben els nostres productes.
Les dades es tractaran en compliment de la relació contractual (art. 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades). Les dades es podran comunicar a l’Administració Tributària.
En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, sol·licitud de la limitació del tractament i portabilitat adreçant-se a MARESMA BOSCH SL (Carrer Santa Clara, núm. 48de Girona – 17001). Més informació sobre protecció de dades a www.mbosch.com.

Shopping Cart
Scroll to Top